Central Executive Committee & Management Structure

Chairperson

Dr. Bishwa keshar Maskay

E-mail : bishwa@nrcs.org

Vice-Chairperson

Mr.  Krishna Gautam

E-mail : kpgbardiya2014@gmail.com
Secretary General

Mr. Kamal Prasad Niraula

E-mail :  kamal@nrcs.org

Treasurer 

Mr. Sitaram Koirala, Email-sitaram@nrcs.org

Members

Bir Bahadur Basnet,

Lok Raj Dhakal,

 Ashok Shrestha

Shyam Pokhrel

Dipak Mishra

Goverdhan Singh Samjhana

Maheshowri Rai

Khemraj KC

Shrikrishna Dahal

Dipendra Dhakal

Arun Khanal

Tirthraj Ghimire

Jeewan Rana

Executive Director 

Mr. Umesh Dhakal 

umesh@nrcs.org

 

 

Management Structure