Vacancy announcement ( 12-08-2016 )

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
केन्द्रीय कार्यालय,काठमाडौं 
आवश्यकता  (प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७३-८-२३)

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा सञ्चालित Basic Health Care light परियोजनाको लागि विकासतर्फ म्यादी कर्मचारीहरू पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको योग्यता र अनुभव पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट रीतपूर्वक दरखास्त फाराम भरी आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यता, अनुभवसम्बन्धी कागजात, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू र व्यक्तिगत विवरण (Bio-data) संलग्न गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १० दिनभित्र  vacancy@nrcs.org मा पठाउनु हुन जानकारी गराइन्छ ।  म्याद नाघी आएको र रीत नपुगेको दरखास्तउपर कुनै कारवाही हुनेछैन । विज्ञापित पदहरूमा सूची–संक्षेपीकरण (Short Listing) गर्न सकिनेछ । एक व्यक्तिले एक पदमा मात्र आवेदन दिन सकिनेछ । सबै पदहरूको कार्य विवरण (Job description) सोसाइटीको वेभसाइट http://www.nrcs.org मा हेर्न सकिनेछ ।  तलव भत्ता तथा अन्य सेवा, सुविधा र शर्त नेपाल रेडक्रसको नियमानुसार हुनेछ ।